-9

ماهی کوچک.. تنُگ را دریا می‌دید… پرنده اما … آسمان را قفس…