-10

صبرت که تموم شد نرو … معرفت تازه از اینجا شروع میشه …. +آدما رو تا وقتی حوصله داریم میخوایم … ++اونم فقط برای خودمون … +++ وقتی حوصله نداری کسی جز تو آدم نیست!