-١١

چقدر طول می‌‌کشد… آدم خودش را پیدا کند… احساسش را بردارد… برود… گم و گور شود…